Carian Istilah

Senarai Istilah

Istilah Sumber (Bahasa Inggeris) Istilah Sasar (Bahasa Melayu) Bidang
data data TEKNOLOGI KEWANGAN
a posteriori criterion kriteria terkemudian PERNIAGAAN
a prior restriction pembatasan a prior EKONOMI
a priori criterion kriteria terdahulu PERNIAGAAN
a priori information maklumat a priori EKONOMI
a priori probability probabiliti a priori EKONOMI
abandoned development pembangunan tertinggal EKONOMI
abandonment (project) terbengkalai (projek) EKONOMI
abandonment (shipping insurance) penyerahgantian (insurans perkapalan) EKONOMI
abandonment of building keterbiaran bangunan EKONOMI
abandonment value nilai peninggalan PERNIAGAAN
abatement pemotongan PERNIAGAAN
abatement pemotongan PERDAGANGAN
abatement (cost price) pengurangan (kos harga) EKONOMI
abatement (pollution) peredaan (pencemaran) EKONOMI